Això no és res

Instal·lació, objet trouvé i impressió fotogràfica / Installation, ready-made & photographic print

L’obra “Això no és res” sorgeix de la investigació sobre els processos de legitimació de l’arqueologia i l’art contemporani, i està formada per tres peces: una cartel·la de bronze, una fotografia i una col·lecció de cinc objectes trobats.
La cartel·la de bronze funciona com un objecte escultòric en si mateix però, alhora, assenyala i sublima tot allò que l’acompanya. El segon element és una imatge documental de la instal·lació temporal del rètol de bronze davant d’una pedra que no en té. Aquesta pedra es troba davant de l’antic taller d’escultura de la Facultat de Belles Arts de Barcelona, ​​i va ser adquirida per un alumne per tal de treballar-la però es va quedar allà intacta, sense arribar a ser mai una peça artística. El tercer element és una col·lecció de cinc objectes trobats, format per cinc restes de marbre sobrants durant el procés del tall de la pedra per fer una escultura.

Impressió digital en paper Enhanced Mate, cartel·la de bronze i col·lecció de 5 peces de pedra amb 5 bases de fusta.

La obra “Això no és res” (Esto no es nada) surge de una investigación sobre los procesos de legitimación de la arqueología y el arte contemporáneo, y está compuesta por tres piezas: una cartela de bronce, una fotografía y una colección de cinco objetos encontrados.

La cartela de bronce opera como un objeto escultórico en sí mismo pero, al mismo tiempo, señala y sublima todo lo que lo acompaña. El segundo elemento es una imagen documental de la instalación temporal de la cartela frente a una piedra que no tenía ninguna. Esta piedra se encuentra frente al antiguo taller de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, ​​y fue adquirida para que un alumno la esculpiera en algún momento pero la piedra se quedó allí, sin convertirse nunca en una pieza artística. El tercer elemento es una colección de cinco objetos encontrados, consistente en restos de mármol sobrantes
durante el proceso de corte de una piedra para hacer una escultura.

Impresión digital sobre papel Enhanced Mate, cartela de bronce, colección de 5 piezas de piedra y 5 bases de madera.

The work “Això no és res” (This is nothing) arises from an investigation into the legitimization processes of archeology and contemporary art, and is composed of three pieces: a bronze exhibition label, a photography and a collection of five found objects.

The bronze sign operates as a sculptural object in itself but, at the same time, t points out and sublimates everything that accompanies. The second element is a documentary image of the temporary
installation of the bronze sign in front of a stone that does not have one. This stone is in front of the old sculpture workshop
at the Faculty of Fine Arts in Barcelona, and was acquired for a student to sculpt it at some point but he stone remained there
without ever becoming an artistic piece. The third element is a collection of five found objects, consisting of marble remains left
over during the process of cutting stone to make a sculpture.

Digital print on Enhanced mate paper, bronze sign, collection of 5 pieces of stone and 5 wood bases.