Ha plogut o han regat

10 accions efímeres/ 10 fotografies a mode de documentació / 2018

Els indicis ens ajuden a interpretar el món a partir d’experiències prèvies. Creant falsos indicis vull questionar aquesta relació.
Accions de deslocalització d’indicis a diferents llocs entre Barcelona i Banyoles.

Signs help us to understand the world based on previous experiences. By creating false signs, I want to question this relation.
Ephemeral actions of sign dislocation between Barcelona and Banyoles.