Res a veure

Intervenció artística al museu arqueològic de Banyoles / Artistic intervention at the archaeological museum

Arran de l’imminent tancament per reformes del Museu Arqueològic de Banyoles, l’artista Irena Visa proposa un homenatge a aquest equipament a través d’una intervenció temporal a les seves sales. Aquesta acció artística atorga visibilitat a la mateixa estructura del museu i a tots aquells elements que acullen, contenen, acompanyen i defineixen les peces.

Molt sovint, davant d’una peça arqueològica la majoria de nosaltres no sabem identificar de què es tracta: és una pedra?, un estri de tall?, un fragment de ceràmica romana? Per què és rellevant això que estic veient? Què ho converteix en significatiu? Vitrines, cartel·les, indicadors i senyals defineixen el relat del que veiem i ens ajuden i condicionen, a l’hora d’interpretar-lo.

A causa de les reformes previstes al museu, les vitrines estan buides, però aquests elements indicadors continuen assenyalant. És a través del relat oral de diferents testimonis vinculats al museu com arqueòlegs, conservadors, o personal de la neteja, que les peces que han habitat aquestes vitrines durant anys es tornen a fer visibles.

Res a veure és una celebració i reflexió al voltant d’allò que el museu és, ha sigut i podrà ser: una última mirada des del present a un museu en trànsit cap al futur i cap a les seves potencialitats.

Full de sala – Descarrega

A raíz del inminente cierre por reformas del Museo Arqueológico de Banyoles, la artista Irena Visa propone un homenaje a este equipamiento a través de una intervención temporal en sus salas. Esta acción artística otorga visibilidad a la propia estructura del museo y a todos aquellos elementos que albergan, contienen, acompañan y definen las piezas.

Muy a menudo, frente a una pieza arqueológica la mayoría de nosotros no sabemos identificar de qué se trata: ¿es una piedra?, ¿un utensilio de corte?, ¿un fragmento de cerámica romana? ¿Por qué es relevante lo que estoy viendo? ¿Qué lo convierte en significativo? Vitrinas, cartelas, indicadores y señales definen el relato de lo que vemos y nos ayudan y condicionan, a la hora de interpretarlo.

Debido a las reformas previstas en el museo, las vitrinas están vacías, pero estos elementos indicadores siguen señalando. A través del relato oral de diferentes testigos vinculados al museo como arqueólogos, conservadores, o personal de la limpieza, las piezas que han habitado estas vitrinas durante años se vuelven a hacer visibles.

“Res a veure” (Nada que ver) es una celebración y reflexión en torno a lo que el museo es, ha sido y podrá ser: una última mirada desde el presente a un museo en tránsito hacia el futuro y hacia sus potencialidades.

Hoja de sala (en catalán)- Descarga

Following the imminent closure of the Archaeological Museum of Banyoles for renovations, the artist Irena Visa proposes a tribute to this equipment through a temporary intervention in its rooms. This artistic action gives visibility to the very structure of the museum and to all those elements that welcome, contain, accompany and define the pieces.

Very often, when faced with an archaeological piece, most of us do not know how to identify what it is: is it a stone?, a cutting tool?, a fragment of Roman pottery? Why is what I’m seeing relevant? What makes it meaningful? Showcases, posters, indicators and signs define the story of what we see and help and condition us when interpreting it.

Due to planned renovations at the museum, the display cases are empty, but these indicator elements keep pointing. Through the oral discourse of different workers linked to the museum such as archaeologists, conservators, or cleaning staff, the pieces that have inhabited these display cases for years become visible again.
“Res a veure” (Nothing to see) is a celebration and reflection on what the museum is, has been and can be: a last look from the present to a museum in transit towards the future and its possibilities.

Exhibit information (in Catalan)- Download