Això no és res

Instal·lació, objet trouvé, dibuix, i loop d'imatges digitals / Installation, ready-made, drawing and digital image loop

Què diferencia una pedra d’un menhir? I un objecte irrellevant d’una obra d’art? Com podem saber què és què? Qui ho decideix? Què ho anuncia? Per respondre aquestes preguntes reconec un element infal·lible que sap identificar i separar perfectament un menhir d’una pedra i un objecte d’un readymade: la cartel·la que l’acompanya. La seva presència és una garantia que ens trobem davant d’alguna cosa rellevant, notable, extraordinària, fins i tot si aquesta mateixa cartel·la anuncia que això no és res.

Projecte amb el finançament de les beques de recerca de la Fundació Guasch Coranty i la convocatòria Post-Brossa 2024 d’ajuts a la creació.

¿Qué diferencia una piedra de un menhir? ¿Y un objeto irrelevante de una obra de arte? ¿Cómo podemos saber qué es qué? ¿Quién lo decide? ¿Qué lo anuncia? Para responder a estas preguntas reconozco un elemento infalible que sabe identificar y separar perfectamente un menhir de una piedra y un objeto de un readymade: el cartel que lo acompaña. Su presencia es una garantía de que nos encontramos ante algo relevante, notable, extraordinario, incluso si ese mismo cartel anuncia que esto no es nada.

Proyecto con el financiamiento de las becas de investigación de la Fundación Guasch Coranty y la convocatoria Post-Brossa 2024 de ayudas a la creación.

What distinguishes a stone from a menhir? And an irrelevant object from a work of art? How can we know what is what? Who decides? What announces it? To answer these questions, I recognize an infallible element that can perfectly identify and separate a menhir from a stone and an object from a readymade: the accompanying sign. Its presence is a guarantee that we are facing something relevant, notable, extraordinary, even if that very sign announces that this is nothing.

Project funded by research grants from the Guasch Coranty Foundation and the Post-Brossa 2024 production fund.